Het onzevader

Onze Meester zei: „Gij dan bidt aldus” en toen gaf hij het gebed, dat alle menselijke noden dekt. . . . Laat mij hier de geestelijke betekenis van het Gebed des Heren geven, zoals ik die begrijp:

     Onze Vader, die in de hemelen zijt,
         Onze Vader-Moeder God, algeheel harmonisch,

     Uw naam worde geheiligd.
         Enig-Aanbiddelijke.

     Uw koninkrijk kome.
         Uw koninkrijk is gekomen; Gij zijt altijd tegenwoordig.

     Uw wil geschiede gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
         Geef ons het besef, dat God — gelijk in den hemel alzo ook op de aarde —
         almachtig, oppermachtig is.

     Geef ons heden ons dagelijks brood;
         Geef ons genade voor heden; voed de hongerende gevoelens van liefde;

     En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
         En Liefde wordt weerspiegeld in liefde;

     En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze;
         En God leidt ons niet in verzoeking, maar verlost ons van zonde, ziekte en dood.

     Want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
         Want God is oneindig, de al-macht, alle Leven, Waarheid, Liefde, over alles — 
         en Alles.

Uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift
van Mary Baker Eddy, blz. 16–17

Vragen